โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” โดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

0
973
Math For Fun @Sakdibhornssup Academy

โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” โดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

มูลนิธิศักดิ์ พรทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายใน การอบรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถในการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ที่ทันยุคทันสมัย ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคคลทั่วไปที่ สนใจนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ประกอบการสอนเด็กนักเรียน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จึง ได้จัดโครงการการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy”ในหัวข้อเรื่อง “สมการสุด LOVE” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยคลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที ไม่จำกัดไอเดีย และรูปแบบการนำเสนอผลงาน

กติกาการประกวด
1. ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาหรือบุคคลทั่วไป
2. ผลงานคลิปวิดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที ไม่จำกัดไอเดีย และรูปแบบการนำเสนอ ในหัวข้อเรื่อง “สมการสุด LOVE” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอธิบายสมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
3. ผู้สมัคร 1 คน/ทีม สามารถส่งคลิปผลงานได้ 1 ผลงาน
4. ในคลิปผลงาน ต้องมีชื่อผู้ผลิตคลิป
5. ไฟล์คลิปวิดีโอต้นฉบับที่ส่งเข้าร่วมการประกวด จะต้องเป็นไฟล์ในสกุล MPG, MP4, AVI หรือ MOV เท่านั้น

ช่องทางการส่งผลงาน
ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ aungtinee@sakdibhornssup.org
และส่งไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลลงแผ่น CD/DVD ระบุชื่อผลงานและชื่อผู้ผลิต ส่งมายัง

คุณอังทินี กิตติรวีโชติ
อาคาร ว.วิโรจน์ 89/1 ซอยรัชฎภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เมื่อทางคณะกรรมการได้รับผลงานของท่านแล้ว จะติดต่อกลับไปยังอีเมล์ของผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัคร

ระยะเวลาการประกวด
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560

การประกาศผลการตัดสิน
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรกเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย และรอบชิงชนะเลิศ
การประกาศผลการตัดสินรอบแรกภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์การประกวด www.kusol.org/math-for-fun/ ส่วนการประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดการแข่งขันต่อไป

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และประกาศนียบัตร