รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี

1618
รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี

รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี

นางสาววานุรัตน์ แสนยากุล (กลาง) ผู้บริหารผลิตภัณฑ์แปรรูป แมคคาเดเมีย เขาค้อ แมค พี.วาย เข้ารับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี พ.ศ. 2559 สาขานักธุรกิจแปรรูปแมคคาเดเมีย โดยการคัดเลือกสตรีจากทั่วประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับผู้ที่จะก้าวมาช่วยพัฒนาชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี