จังหวัดสมุทรปราการหนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านคลองนาเกลือ” สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ

0
1180
จังหวัดสมุทรปราการหนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคลองนาเกลือ สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ

จังหวัดสมุทรปราการหนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
“บ้านคลองนาเกลือ”
สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
ดันต้นจากสู่งานจักสานต่อยอดผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการพร้อมสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านคลองนาเกลือ” อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อพัฒนาสู่ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ” พร้อมเล็งต่อยอดวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ผลักดันต้นจากที่ชาวบ้านนิยมปลูกตามริมคลองผ่านงานจักสานสู่ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น

บ้านคลองนาเกลือ

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ คือ บ้านคลองนาเกลือ หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นแบบอย่างในการน้อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันและยังเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของคนในหมู่บ้านที่จะมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติจริง

บ้านคลองนาเกลือ

“การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมเรียนรู้จากการท่องเที่ยวในสถานที่หรือชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นในแง่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน หรือภูมิปัญญาชาวบ้านที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างลงตัว ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เราจึงวางแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ‘บ้านคลองนาเกลือ’ ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน ทั้งยังเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านอีกด้วย”

บ้านคลองนาเกลือ

สำหรับแนวคิดในการพัฒนา จังหวัดสมุทรปราการ จะผลักดันวิถีชีวิตประจำวันของคนในหมู่บ้านคลองนาเกลือที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน คือ ต้นจาก ที่คนในหมู่บ้านปลูกตามริมคลอง ส่งเสริมการพัฒนาสู่งานจักสานเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

บ้านคลองนาเกลือ

บ้านคลองนาเกลือ

บ้านคลองนาเกลือ

บ้านคลองนาเกลือ