RDC2017 พาเยาวชนเรียนรู้วิถีเกษตร…เดินตามรอยพ่อ ณ จ.น่าน

1195
RDC2017 พาเยาวชนเรียนรู้วิถีเกษตร...เดินตามรอยพ่อ ณ จ.น่าน

RDC2017 พาเยาวชนเรียนรู้วิถีเกษตร…เดินตามรอยพ่อ ณ จ.น่าน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ที่ 5 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายพีระพงษ์ พิณวานิช (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2017 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ เปิดกิจกรรมพาเยาวชน RDC2017 เรียนรู้วิถีเกษตร เดินตามรอยพ่อ ณ จังหวัดน่าน

โดยปีนี้เยาวชนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 78 คน จาก 22 สถาบัน ของ ”การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Robot Design Contest 2017, RDC2017)  ในหัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร”  เข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎี 2 วันเพื่อเสริมทักษะด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานและเคลื่อนที่อัตโนมัติตามพื้นฐานของการสร้างหุ่นยนต์ และเดินทางเก็บตัวที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงที่เป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืนทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเยาวชนทุกคนจะได้ลงมือเป็นเกษตรกรจริงในทุกขั้นตอนเพื่อนำประสบการณ์มาพัฒนาและต่อยอดเข้ากับการสร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับโจทย์ของการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ลานชั้น 1ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ

บรรยายรูปจากซ้าย ไปขวา
ลำดับที่ 1  ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ 2   รศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ 3  นายพีระพงษ์ พิณวานิช ผู้จัดโครงการแข่งขัน RDC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

(เอ็มเทค สวทช.)

ลำดับที่ 4   รศ.น.สพ.ดร. คณิศักดิ์ อรวีระกุล คณบดี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ 5   รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ 6   ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง หัวหน้าโครงการแข่งขัน RDC2017 ระดับประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย