ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ dekpr.com (เด็กพีอาร์.com) ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมีแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากหลายแหล่งที่มาที่ให้บริการบนเว็บไซต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ dekpr.com หากผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อต้องอ้างอิงและระบุแหล่งที่มาด้วย

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ dekpr.com (เด็กพีอาร์.com) ให้บริการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์จากผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนั้นทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบในทุกกรณีหากเกิดความผิดพลาดหรือเนื้อหาของข่าวประชาสัมพันธ์ไปพลาดพิง หรือทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง หรือทางอ้อม กับธุรกิจหรือบุคคลที่สาม หากทางเว็บไซต์ได้รับการแจ้งเตือนหรือการติดต่อจากผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการเผยแพร่เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์จะยุติการเผยแพร่เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ทราบล่วงหน้า